About Us

We are a business accelerator defining business success.

Cooperation model

01

Xây dựng trung tâm phát triển phần mềm cho khách hàng (ODC)

Xây dựng nguồn nhân lực CNTT, phát triển thành đội ngũ phát triển, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu xây dựng hệ thống CNTT của khác hàng

02

Cung cấp nhân sự CNTT

Cung cấp nhân sự CNTT đến làm việc tại công ty khách hàng, chịu sự quản lý và điều phối công việc trực tiếp từ khách hàng.

03

Xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT)

Xây dựng hệ thống CNTT cho khách hàng, cung cấp đội ngũ vận hành, đào tạo quy trình vận hành và chuyển giao hệ thống cho khách hàng.

04

Lên kế hoạch và phát triển hệ thống trên ngân sách cố định

Cùng với khách hàng làm rõ yêu cầu hệ thống, báo giá, lên kế hoạch ngân sách cố định đề xây dựng hệ thống CNTT cho khách hàng.

Development plant

Got a Project

Contact Us